Privacy

Onderwijsexpertise.nl biedt een verzameling van expertise op het gebied van onderwijsadvies en verwerkt daarbij persoonsgegevens. Wij vinden de bescherming van uw privacy daarbij belangrijk. Daarom geeft geven wij in deze verklaring een toelichting op welke gegevens wij van u vragen, wat het doel daarvan is en hoe wij met uw gegevens omgaan. Onderwijsexpertise.nl is ontwikkeld door Onderwijsontwikkeling Nederland (OON). OON is daarom verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens; voor de leesbaarheid is hieronder echter tekens de aanduiding Onderwijsexpertise.nl gekozen.

In deze privacyverklaring gebruikt Onderwijsexpertise.nl een aantal definities (deze definities
kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt): 

 • Cookie: een klein bestand dat via een internetsite in uw browser wordt geplaatst en
  informatie over uw bezoek aan de internetsite van Onderwijsexpertise.nl registreert;
 • Verklaring: deze privacyverklaring;
 • Privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere relevante
  wetgeving

1. Toelichting op de verklaring
Onderwijsexpertise.nl mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer
verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen.
Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door
anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Onderwijsexpertise.nl o.a. de plicht om haar
klanten, zakelijke relaties en medewerkers:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
  Onderwijsexpertise.nl worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien; of u beheerder bent voor Onderwijsexpertise.nl namens een onderwijsadviesbureau of anderszins.
 • indien van toepassing, voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

2. De persoonsgegevens die Onderwijsexpertise.nl gebruikt en het doel van het gebruik

Onderwijsexpertise.nl verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u:

 • als bezoeker van de website een offerte aanvraagt;
 • een account aanmaakt op Onderwijsexpertise.nl;
 • als expert of spreker staat vermeld op Onderwijsexpertise.nl;
 • beheerder bent voor Onderwijsexpertise.nl namens een onderwijsadviesbureau of anderszins.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Bezoeker website (aanvraag offerte): wij verwerken dan uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, naam organisatie/instelling, adres en postcode. Indien u een vraag achterlaat in de rubriek ‘vraag het de expert’ is dit openbaar voor andere bezoekers, door het plaatsen stemt u hiermee in.
 • Aanmaak van een account: naam, e-mailadres, naam organisatie, gebruikersnaam.
 • Experts of sprekers: wij verwerken dan (mogelijk) uw e-mailadres, profielfoto of video, naam organisatie, uw functie, ervaring, gegevens over uw loopbaan/ervaring en kwaliteiten, NAW-gegevens (zakelijk).
 • Beheerders: Naam en e-mailadres.

Het verstrekken van deze gegevens is een contractuele verplichting om u van dienst te kunnen zijn; indien u de gegevens niet verstrekt kunt u geen gebruik maken van Onderwijsexpertise.nl.

Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden en hierover contact met u te kunnen opnemen;
 • de overeenkomst die u sluit met Onderwijsexpertise.nl financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • u de gevraagde dienstverlening te kunnen leveren;
 • de dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • onze verplichtingen als werkgever na te komen.

Onderwijsexpertise.nl moet de verwerking van persoonsgegevens op een zogenaamde grondslag van de AVG kunnen baseren. De verwerking is altijd gebaseerd op een van de volgende juridische grondslagen:

 • er is door betrokkene (bij kinderen: door de wettelijk vertegenwoordiger van betrokkene) toestemming verleent voor de verwerking van persoonsgegevens
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij betrokkene partij is;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting van Onderwijsexpertise.nl;
 • de verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van iemand anders te beschermen; bijvoorbeeld dringende gezondheidsredenen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de gerechtvaardigde belangen van Onderwijsexpertise.nl of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die om bescherming vragen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer betrokkene een kind is.

Cookies
Onderwijsdatabank.nl en derden plaatsen cookies in de browser van klanten en andere
bezoekers van de website. Deze gegevens stellen Onderwijsdatabank.nl in staat om:
te registreren welke pagina’s u op de website bezoekt;

 • de functionaliteit en de inhoud van de website te verbeteren;
 • bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen websitebezoekers zich
  interesseren;
 • het productaanbod te verbeteren.


Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u de website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waarmee ik bepaalde
informatie kan bijhouden. Zie voor meer informatie mijn cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Voor de ontwikkeling en hosting van Onderwijsdatabank werkt Onderwijsexpertise.nl samen met een zogenaamde verwerker; dit is een bedrijf welke in opdracht van Onderwijsexpertise.nl gegevens verwerkt en waarmee strikte afspraken zijn gemaakt zodat uw gegevens veilig worden bewaard. Daarbuiten verstrekt Onderwijsexpertise.nl geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de organisatie, tenzij:

 • een wettelijk voorschrift dat verplicht;
 • u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
Onderwijsexpertise.nl verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit
houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze
worden verkregen en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en deze
Verklaring. Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor
Onderwijsexpertise.nl worden ingezien, tenzij in deze Verklaring anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Onderwijsexpertise.nl beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat o.a. uit:

 • het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
  Onderwijsexpertise.nl om in te loggen in het digitale systeem;
 • een geheimhoudingsplicht voor de personen werkzaam voor Onderwijsexpertise.nl
  ten aanzien van alle aan Onderwijsexpertise.nl verstrekte persoonsgegevens;
 • technische maatregelen door Onderwijsexpertise.nl overeenkomstig de wet, om het
  door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf.


Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede
administratie en/of andere vastgestelde doelen. Onderwijsexpertise.nl hanteert een termijn
van anderhalf jaar na de laatste factuur of de laatste keer dat is ingelogd in de
Onderwijsexpertise.nl, waarna de gegevens worden vernietigd. De wet kan een andere
bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Onderwijsexpertise.nl zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene
U heeft als betrokkene de volgende rechten:

 • Inzagerecht. U heeft het recht op inzage in en afschriften van die gegevens voor
  zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • Het recht op correctie en verwijdering. U heeft het recht om gegevens te (laten) corrigeren, aan te passen of te verwijderen (recht op vergetelheid). Aan het recht op (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens niet van aanmerkelijk belang is voor een ander en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • Het recht op beperking van de verwerking. In bepaalde gevallen heeft u er recht op dat de verwerking van uw gegevens conform uw verzoek worden beperkt;
 • Het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. U heeft het recht om persoonsgegevens die van u worden bewaard te ontvangen en over te dragen naar een andere organisatie.


Mocht u gebruik willen maken van genoemde rechten dan kunt u per e-mail een verzoek
sturen naar info@onderwijsexpertise.nl Als uw verzoek wordt afgewezen dan wordt dat
onderbouwd. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn
voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van
Onderwijsexpertise.nl.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact opnemen met Onderwijsexpertise.nl en probeert Onderwijsexpertise.nl er samen
met u uit te komen. U heeft daarnaast het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u contact opnemen
met Onderwijsexpertise.nl via onderstaande contactgegevens. Uiteraard zal Onderwijsexpertise.nl ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onderwijsontwikkeling Nederland, vereniging van adviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp
Maanweg 174
2516 AB ’s-Gravenhage
Telefoon: 070- 315 41 00
E-mail: info@onderwijsontwikkeling.nl