Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland

Directeur
Drs. F. Sleebos
KvK
41234268

Schoolbegeleiding Zaanstreek Waterland (SBZW) is een organisatie die op bedrijfsmatige wijze kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, scholen voor primair- en voortgezet onderwijs begeleidt en ondersteunt bij de uitvoering van landelijk, lokaal en schoolspecifiek beleid. Onze organisatie richt zich op kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Wij willen hiermee een bijdrage leveren aan de brede ontwikkeling van elk kind.

Ons motto is: samen bouwend aan beter onderwijs.

Wij beschikken over veel ervaring op het gebied van onderwijsontwikkeling, advisering, training, coaching en begeleiding op school- en klasseniveau en onderzoek bij leerlingen. Aan leerkrachten bieden wij instrumenten om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. De juiste lesmaterialen en leerlingvolgsystemen, een goede organisatie in de groep vormen een stevige basis voor het onderwijs in de klas. Zodat de aandacht van de leerkracht primair kan uitgaan naar de leerlingen. Leerlingonderzoeken zijn mogelijk voor het bepalen van het intelligentieniveau, voor het vaststellen van dyslexie of het diagnosticeren van stoornissen, zoals ADHD.

Voor directies betekent begeleiding door SBZW dat efficiëntie voorop staat: samen organiseren we het management zo, dat taken goed worden verdeeld, deskundigheden worden benut en zwakke plekken zo snel mogelijk in beeld komen.

Bezoekadres

Wielingenstraat 115
1441 ZN Purmerend
0299 783 400
info@sbzw.nl

Postadres

Postbus 811
1440 AV Purmerend
0299 783 400
info@sbzw.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Noord-Holland
 • Specialisme
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • ICT in het onderwijs
 • Techniekonderwijs
 • Wereldori├źntatie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Verkeer
 • Toetsing / Analyse
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinu├╝m
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Brede school
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Schooluitval
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Stemmingsstoornissen
 • Angststoornissen
 • Hechtingsproblematiek
 • Trauma's
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Aansluiting po-vo
 • Aansluiting vo-ho
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • Speciaal onderwijs
 • VMBO
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • meer