HCO


KvK
27352615

Het HCO is het onderwijsadviesbureau voor scholen in Den Haag en omgeving. Vragen van leraren, directies en schoolbesturen, intern begeleiders, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals zijn ons uitgangspunt. Ook professionals in de kinderopvang en peutercentra, en ouders en verzorgers kunnen bij het HCO terecht voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten: van leerlingzorg, advies op maat en coaching, tot open trainingen, seminars en congressen. Daarnaast brengt het HCO regelmatig nieuwe publicaties, lespakketten en andere producten uit: handige hulpmiddelen voor op school, in de klas of thuis.
Maatwerk en concrete resultaten: daar gaan we voor. U kunt rekenen op een betrokken en effectieve aanpak van onze ruim 110 medewerkers.

Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Aansluiting vo-ho
 • Management
 • Meten en meetkunde
 • Referentieniveaus rekenen
 • Specifieke doelgroepen
 • 1-zorgroute
 • Pesten
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Aansluiting po-vo
 • Studieloopbaan & beroepsoriëntatie
 • ICT in het onderwijs
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Schooluitval
 • Brede school
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Opvoedondersteuning
 • Bètavakken VO
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Techniekonderwijs
 • Wereldoriëntatie
 • Cultuureducatie
 • Personeel & Organisatie
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Verkeer
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Lichamelijke opvoeding
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Woordenschat
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Beginnende geletterdheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Mishandeling
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Onderwijscontinuüm
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • Procesbegeleiding
 • Sociale competentie
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Beginnende gecijferdheid
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Getallen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Schoolleiding
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolbestuur
 • Leerling
 • Ouder / verzorger
 • Pedagogisch medewerker
 • meer