HCO


KvK
27352615

HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is een belangrijke inhoudelijke spil in het onderwijs. Binnen ons expertisecentrum werken trainers, adviseurs, psychologen, orthopedagogen en andere onderwijsexperts. Zij ondersteunen en ontzorgen dagelijks leerlingen, scholen, leraren ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan. Met als doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen.

Hoe werkt HCO?

Wij gaan graag in gesprek om een passende oplossing te bieden. Dit kan een training, advies, onderzoek, coaching of maatwerk zijn. Altijd gebaseerd op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over onderwijs en leerprocessen, die we vertalen naar de praktijk. Wij stemmen onze activiteiten af op de situatie en werken nauw samen met alle betrokkenen.

Onze experts werken in de regio Den Haag voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen in het basis, voortgezet en middelbaar onderwijs.

HCO is onderdeel van Bazalt Groep

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo_Bazalt-Groep_liggend_links_RGB1.0-1024x301.png

 

Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Wereldoriëntatie
 • Cultuureducatie
 • Angststoornissen
 • Management
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Mishandeling
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • 1-zorgroute
 • Specifieke doelgroepen
 • Referentieniveaus rekenen
 • Faalangst
 • Meten en meetkunde
 • Gedragsproblemen
 • Getallen
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Beginnende gecijferdheid
 • Pesten
 • Schooluitval
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • ICT in het onderwijs
 • Studieloopbaan & beroepsoriëntatie
 • Aansluiting po-vo
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Personeel & Organisatie
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Sociale competentie
 • Procesbegeleiding
 • Onderwijscontinuüm
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Verbanden
 • Verhoudingen
 • Techniekonderwijs
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Bètavakken VO
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Verkeer
 • Schoolontwikkeling
 • Opvoedondersteuning
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Brede school
 • Aansluiting vo-ho
 • Lichamelijke opvoeding
 • Beginnende geletterdheid
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Woordenschat
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Referentieniveaus taal
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Schrijfvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Referentieniveaus
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Rekenen / dyscalculie
 • Taal / dyslexie
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Talentontwikkeling
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • Sector(en)
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerling
 • meer