HCO


KvK
27352615

HCO (Haags Centrum voor Onderwijsadvies) is een belangrijke inhoudelijke spil in het onderwijs. Binnen ons expertisecentrum werken trainers, adviseurs, psychologen, orthopedagogen en andere onderwijsexperts. Zij ondersteunen en ontzorgen dagelijks leerlingen, scholen, leraren ouders, besturen en anderen en jagen vernieuwing aan. Met als doel: het optimale uit kinderen, jongeren en onderwijsprofessionals halen.

Hoe werkt HCO?

Wij gaan graag in gesprek om een passende oplossing te bieden. Dit kan een training, advies, onderzoek, coaching of maatwerk zijn. Altijd gebaseerd op de nieuwste (wetenschappelijke) inzichten over onderwijs en leerprocessen, die we vertalen naar de praktijk. Wij stemmen onze activiteiten af op de situatie en werken nauw samen met alle betrokkenen.

Onze experts werken in de regio Den Haag voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en scholen in het basis, voortgezet en middelbaar onderwijs.

HCO is onderdeel van Bazalt Groep

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Logo_Bazalt-Groep_liggend_links_RGB1.0-1024x301.png

 

Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Specifieke doelgroepen
 • 1-zorgroute
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Onderwijscontinuüm
 • Procesbegeleiding
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • ICT in het onderwijs
 • Bètavakken VO
 • Techniekonderwijs
 • Aansluiting po-vo
 • Studieloopbaan & beroepsoriëntatie
 • Schooluitval
 • Aansluiting vo-ho
 • Brede school
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Opvoedondersteuning
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Schoolontwikkeling
 • Opleiden & professionaliseren
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Personeel & Organisatie
 • Management
 • Beginnende gecijferdheid
 • Getallen
 • Meten en meetkunde
 • Referentieniveaus rekenen
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • Referentieniveaus
 • Groepsplannen
 • Toetsing / Analyse
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Leerlingvolgsysteem
 • Doorlopende leerlijnen
 • Lichamelijke opvoeding
 • Verkeer
 • Cultuureducatie
 • Wereldoriëntatie
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Woordenschat
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Beginnende geletterdheid
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Pesten
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Sociale competentie
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Praktijkonderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Havo
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • MBO
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Schoolbestuur
 • Schoolleiding
 • Ouder / verzorger
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerling
 • meer