HCO

Directeur
Esther Hermans
KvK
27352615

Het HCO is het onderwijsadviesbureau voor scholen in Den Haag en omgeving. Vragen van leraren, directies en schoolbesturen, intern begeleiders, remedial teachers en andere onderwijsprofessionals zijn ons uitgangspunt. Ook professionals in de kinderopvang en peutercentra, en ouders en verzorgers kunnen bij het HCO terecht voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten: van leerlingzorg, advies op maat en coaching, tot open trainingen, seminars en congressen. Daarnaast brengt het HCO regelmatig nieuwe publicaties, lespakketten en andere producten uit: handige hulpmiddelen voor op school, in de klas of thuis.
Maatwerk en concrete resultaten: daar gaan we voor. U kunt rekenen op een betrokken en effectieve aanpak van onze ruim 110 medewerkers.

Bezoekadres

Zandvoortselaan 146
2554 EM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Postadres

Postbus 53509
2505 AM 's-Gravenhage
070 448 2828
info@hco.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Beginnende geletterdheid
 • Woordenschat
 • Nederlands als tweede taal (NT2)
 • Moderne Vreemde Talen (MVT)
 • Getallen
 • Verhoudingen
 • Meten en meetkunde
 • Verbanden
 • Referentieniveaus rekenen
 • Beginnende gecijferdheid
 • ICT in het onderwijs
 • Techniekonderwijs
 • Bètavakken VO
 • Wereldoriëntatie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Cultuureducatie
 • Verkeer
 • Mondelinge taalvaardigheid
 • Leerlingvolgsysteem
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Referentieniveaus
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden & -voorsprongen / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Procesbegeleiding
 • 1-zorgroute
 • Onderwijscontinuüm
 • Specifieke doelgroepen
 • (Chronisch) zieke leerlingen
 • Opleiden & professionaliseren
 • Management
 • Personeel & Organisatie
 • Schoolontwikkeling
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Toetsing / Analyse
 • Leesvaardigheid
 • Educatief Partnerschap school & ouders
 • Opvoedondersteuning
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Brede school
 • Aansluiting po-vo
 • Aansluiting vo-ho
 • Studieloopbaan & beroepsoriëntatie
 • Samenwerking bedrijfsleven
 • Schooluitval
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Gedragsproblemen
 • Sociale competentie
 • Pesten
 • Faalangst
 • Mishandeling
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Angststoornissen
 • meer
 • Lidmaatschap
 • OZL: Onderwijsondersteuning zieke leerlingen
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Praktijkonderwijs
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • MBO
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Pedagogisch medewerker
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Ouder / verzorger
 • meer