Driestar educatief

Directeur
drs. L. N. Rottier en drs. R.W. Zoutendijk
KvK
41174339

Driestar onderwijsadvies adviseert en begeleidt scholen voor voortgezet en (speciaal) basisonderwijs, met inspirerend onderwijs en goede zorg als ideaal.

Wij zijn een onderdeel van kenniscentrum Driestar educatief en werken nauw samen met Driestar hogeschool en Driestar managementadvies.

Ons ideaal is mooi en goed onderwijs voor kinderen en jongeren: onderwijs dat doortrokken is van de Bijbelse identiteit. We willen vanuit onze kernwaarden aanspreekbaar zijn op toewijding, betrouwbaardheid en bewogenheid. 

 

Bezoekadres Gouda

Burgemeester Jamessingel 2
2803 PD Gouda
0182-540333
info@driestar-educatief.nl

Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Management
 • Opvoedondersteuning
 • Beginnende gecijferdheid
 • Gedragsproblemen
 • Faalangst
 • Getallen
 • Meten en meetkunde
 • Referentieniveaus rekenen
 • 1-zorgroute
 • Pesten
 • Angststoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen
 • Communicatiestoornissen (NLD)
 • Hechtingsproblematiek
 • Aandachtstekortstoornissen (ADD/ADHD)
 • Aansluiting po-vo
 • Stemmingsstoornissen
 • ICT in het onderwijs
 • Gedragsstoornissen (ODD, OCD, DCD, CD)
 • Brede school
 • Burgerschap, sociale integratie & veiligheid
 • Cultuureducatie
 • Personeel & Organisatie
 • Begeleidingssamenwerkingsverbanden
 • Opleiden & professionaliseren
 • Schoolontwikkeling
 • Lichamelijke opvoeding
 • Doorlopende leerlijnen
 • Leerlingvolgsysteem
 • Totale cyclus van opbrengstgericht werken
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Beginnende geletterdheid
 • Leesvaardigheid
 • Schrijfvaardigheid
 • Taalverzorging en taalbeschouwing
 • Referentieniveaus taal
 • Referentieniveaus
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Taal / dyslexie
 • Rekenen / dyscalculie
 • Leerachterstanden / remedial teaching
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Mishandeling
 • Verhoudingen
 • Verbanden
 • Procesbegeleiding
 • Sociale competentie
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Onderwijsondersteuningsprofiel
 • meer
 • Lidmaatschap
 • EDventure: Keurmerk onderwijsadvies
 • ONL: Kwaliteitsinstituut Dyslexie
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • Speciaal onderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • VVE / Jonge kind
 • Havo
 • PO (incl. SBO)
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerling
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
 • Schoolleiding
 • Schoolbestuur
 • Pedagogisch medewerker
 • meer