Keurmerk

EDventure is vanaf 2008 een keurmerkorganisatie. Kwaliteit en professionaliteit staan hoog in het vaandel bij EDventure. Leden van EDventure dragen daarom het Keurmerk Onderwijsadvies. Onderwijsadviesbureaus met dit keurmerk voldoen aan de kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies. Naast eisen aan interne kwaliteitszorg, is de klanttevredenheid medebepalend voor het behoud van het keurmerk.

Het Keurmerk Onderwijsadvies staat garant voor:

- Een ISO 9001 certificering voor interne kwaliteitszorg
- Een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid
- Committeren aan brancheregels op de gebieden van kennisdeling en innovatie (ledenstatuut EDventure)

Waarom een kwaliteitskeurmerk?

Om scholen een houvast te bieden in het woud van commerciële aanbieders heeft EDventure in 2008 het Keurmerk Onderwijsadvies gelanceerd. Onderwijsadviesbureaus komen hiervoor in aanmerking als ze beschikken over een ISO 9001 certificaat en een Cedeo-erkenning.

Kwaliteitszorg is overigens niet nieuw binnen de branche onderwijsadvies. EDventure hanteert al sinds 1996 (toen nog WPRO) een eigen branche-certificeringsregeling waaraan 87% van de leden deelneemt. Met het oog op de marktwerking binnen onderwijsadvies (door de Wet Invoering Vraagfinanciering) heeft EDventure er echter voor gekozen om de certificering voor kwaliteitszorg buiten de branche te leggen om herkenbaarheid te vergroten en iedere mogelijke twijfel over objectiviteit weg te nemen. De leden kozen massaal voor Certiked als certificerende instantie, vanwege hun visie en wijze van toetsing die nauw aansluit bij de ontwikkelingsgerichte bedrijfsvoering van kennisintensieve dienstverlenende organisaties. Naast de Cedeo-erkenning moeten onderwijsadviesbureaus beschikken over een ISO 9001-certificaat en voldoen aan de eisen op het gebied van innovatie en kennisdelen. Alleen onderwijsadviesbureaus die aan deze kwaliteitscriteria voldoen, mogen het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies voeren. Annemarie Kaptein (directeur EDventure): “Hiermee leggen we een kwaliteitsbodem in de markt voor onderwijsadvies, waarbij we er veel waarde aan hechten dat het oordeel van de klant medebepalend is voor het behoud van het keurmerk.”

Kwaliteitscriteria

Om het EDventure Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, moeten onderwijsadviesbureaus voldoen aan de volgende kwaliteitscriteria van hoogwaardig onderwijsadvies:

1. Beschikken over een ISO 9001-certificaat voor interne kwaliteitszorg

Momenteel heeft de branche een eigen brancheregeling, de Certificeringsregeling. Bijna alle leden van EDventure nemen aan deze regeling deel. Om objectiviteit voor kwaliteit te garanderen, is gekozen voor een certificering buiten de branche, het ISO 9001 certificaat. Dit certificaat wordt na een geslaagde externe audit door een onafhankelijke geaccrediteerde toetsingsorganisatie toegekend. Het bezit van een ISO 9001-certificaat laat zien dat een onderwijsadviesbureau structureel kwaliteitsmanagement voert, hetgeen een voortdurend streven naar optimalisering van bedrijfsprocessen inhoudt die gebaseerd zijn op een sluitende beleidscyclus.

2. In het bezit zijn van een Cedeo-erkenning voor klanttevredenheid

Sinds 2007 werkt EDventure samen met de onafhankelijke toetsingsorganisatie Cedeo. Om het Keurmerk Onderwijsadvies te mogen voeren, hebben de leden een Cedeo-erkenning nodig. Elke twee jaar moeten de leden onder hun klanten (de scholen) door Cedeo een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Het klanttevredenheidsonderzoek gaat gedetailleerd in op alle aspecten van de uitvoering van de opdrachten en met name de geboekte resultaten. Een Cedeo-erkenning betekent dat meer dan 80% van de klanten tevreden is over de kwaliteit en de performance van een onderwijsadviesbureau. Dit betekent dat het oordeel van scholen medebepalend is bij de erkenning van onderwijsadviesbureaus.

3. Onderschrijven van het ledenstatuut

Het doel van het EDventure-ledenstatuut is het borgen van een hoog niveau van kwaliteit en betrokkenheid van de leden en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het borgen van dit hoge niveau van kwaliteit en professionaliteit van de leden. Met het ledenstatuut committeren de leden zich aan gedragsregels tussen leden onderling en verplichtingen aan de branche en voldoen zij aan de eisen op het gebied van innovatie en kennisdelen. Zo nemen zij deel aan een verplichte benchmark, een gezamenlijke brancheklachtenregeling, congressen en branchebijeenkomsten.

Met deze voorwaarden is de kwaliteit gegarandeerd én wordt het oordeel van de klant medebepalend voor het behoud van het keurmerk. Klanten moeten volledig kunnen vertrouwen op het kwaliteitsniveau van de onderwijsadviesbureaus. Daarom kunnen onderwijsadviesbureaus die niet aan alle eisen voldoen geen lid worden of blijven.

ISO-certificaat

Het ISO-certificaat garandeert een solide interne bedrijfsvoering. Dit betekent onder andere een zorgvuldig offertetraject zodat de scholen precies weten wat ze kunnen verwachten en ook weten wat hun eigen rol en bijdrage is. Bovendien stelt ISO hoge eisen aan de mate waarop de klant betrokken wordt bij het bepalen van de inhoud van de dienstverlening. Het ISO-certificaat geeft daarmee een garantie dat klantgericht werken bij EDventure leden geen loze kreet is. Om te benadrukken hoe belangrijk de klant is voor onderwijsadviesbureaus, is ook een Cedeo-erkenning voorwaarde voor het Keurmerk Onderwijsadvies van EDventure.

Cedeo-erkenning

Cedeo is een erkenning voor klanttevredenheid. Een Cedeo- erkenning voor Onderwijsadvies betekent dat meer dan 80% van de opdrachtgevers ‘tevreden tot zeer tevreden’ zijn over de samenwerking met de betreffende organisatie en de geboekte resultaten. Geen enkele klant is (zeer) ontevreden. Deze externe, objectieve meting van de klanttevredenheid acht EDventure van grote waarde. In feite betekent dit dat het oordeel van scholen medebepalend is bij de erkenning van onderwijsadviesbureau’s.

De Cedeo-erkenning biedt een onderscheidend vermogen ten opzichte van de niet-erkende instituten. De erkenning heeft een geldigheid van 2 jaar, waarna opnieuw onderzoek plaatsvindt. Als de 80% klanttevredenheidsnorm niet gehaald is, wordt de erkenning niet onmiddellijk ingetrokken, maar is er een mogelijkheid voor hertoetsing binnen 6 tot 9 maanden. Wordt de norm dan opnieuw niet gehaald dan vervalt de Cedeo-erkenning of wordt de erkenning niet afgegeven. De organisatie kan pas na minimaal 1 jaar opnieuw een onderzoek laten uitvoeren door Cedeo. Wanneer een organisatie de Cedeo-erkenning verkrijgt, wordt het onderzoeksrapport openbaar. Het rapport blijft eigendom van Cedeo maar mag door de organisatie gebruikt worden voor promotiedoeleinden.