Paul Kooiman

Functie

Senior adviseur / procesbegeleider

Bio

• Lukt het je niet om betrokken partijen te motiveren gemaakte afspraken na te komen?
• Is er in de organisatie een tekort aan mensen met vernieuwende ideeën?
• Blijf je in dezelfde cirkel ronddraaien?
• Mis je een gesprekspartner die begrijpt waar jij het over hebt?
• Ontbreekt het je aan oplossingen gebaseerd op praktijkgericht onderzoek?
• Ontbreekt het je aan draagvlak in het overleg met schoolbesturen?
• Leunen anderen achterover en verwachten zij dat jij het initiatief neemt?
• Ontbreekt het aan gedeelde pedagogische uitgangspunten?

Ik ben Paul Kooiman, senior-adviseur bij advies- en onderzoeksbureau Sardes. Ik begeleid gemeenten en scholen die tegen organisatorische grenzen aanlopen in het onderwijs aan kinderen met dreigende leer- of ontwikkelingsachterstanden. We zoeken samen naar passende oplossingen in de vorm van advies, scholing of praktische instrumenten. Dit stelt hen in staat om onderwijsachterstanden te verminderen en leerlingen te laten uitstromen naar een hoger schoolniveau. Hierdoor zijn deze leerlingen succesvol zowel in het vervolgonderwijs als op de arbeidsmarkt.

“Onderwijs is de basis voor een beschaafde maatschappij. Een maatschappij waarin verankerd is dat verschillen tussen mensen even belangrijk zijn als overeenkomsten. Ik vind dat iedereen recht heeft op goed onderwijs om daardoor meer greep te krijgen op de omringende wereld. Leren is een recht en een kans. Ik geloof dat ieder mens kan leren en daardoor veranderen. Ik geloof dat de samenleving erbij gebaat is als mensen in staat zijn hun leven in eigen hand te nemen. Kennis en inzicht bieden aanknopingspunten om betekenis te geven aan het bestaan. Dat leidt tot reflectie op het eigen handelen en bewuste keuzes voor de toekomst.”

Resultaten:
• Scholen werken samen met de gemeente aan de ontwikkeling van kinderen
• Opbrengstgericht werken
• Handelingsperspectief
• Concrete handvatten voor de aanpak van problemen
• Betrokken belanghebbenden
• Draagvlak bij alle partijen
• Cijfers en data over gerealiseerde doelstellingen
• Zelfbewustzijn
• Zelfvertrouwen
• Beredeneerde keuzes van het management
• Smart geformuleerde doelstellingen
• Verbeterde vaardigheden van leerkrachten
• Vergroting van kennis over een specifiek onderwerp (bijv. VVE)
• Transparante stijl van leidinggeven
• Het team werkt samen aan gemeenschappelijke doelstellingen

Opleiding

Paul Kooiman studeerde andragologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam met als hoofdrichtingen onderwijskunde en maatschappelijke dienstverlening. Hij is werkzaam geweest als docent en supervisor in het HBO en was hoofd Onderwijs- en Studentenzaken bij de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. In die functie was hij verantwoordelijk voor de kwaliteitszorg en adviseerde hij het faculteitsbestuur over het onderwijsbeleid.

Sinds 2002 is Paul werkzaam bij Sardes, onder meer met projecten rondom onderwijsachterstandenbeleid, veiligheid op school, sociale competenties, VVE, de brede school, schakelklassen en onderwijstijdverlenging. Daarnaast adviseert hij gemeenten bij het onderwijsbeleid en begeleidt hij kenniskringen op het gebied van schakelklassen en de lokale educatieve agenda (LEA). De LEA is ook het thema van door hem verzorgde cursussen voor beleidsmedewerkers van gemeenten. Hij participeert ook in internationale projecten van Sardes.

Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Utrecht