Zo Leer Je Kinderen Lezen en Spellen Basis Klankzuiver

Prijs

€189

Duur

1 dag

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Deze aanpak die is samengesteld door José Schraven is momenteel bezig met een opmars onder de vrijescholen. De aanpak sluit aan bij het vrijeschool onderwijs door onder meer de volgende uitgangspunten:

 • Leerkrachten ontwerpen hun onderwijs zelf
 • Kinderen krijgen de basisprincipes van het aanvankelijk lezen en schrijven klassikaal aangeboden
 • Er wordt gebruik gemaakt van een zo alzijdig mogelijke aanpak, motorisch, visueel, auditief
 • De aanpak sluit aan op vrijescholen die geen methode gebruiken, maar sluit ook aan bij scholen die een methode als achtergrond leidraad hanteren. Er is een eenvoudige manier om die afstemming zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • Leerkrachten worden uitgedaagd na te denken over hun eigen handelen, zij stellen hun aanbod af op de leerlingen die ze in de klas hebben.

.
Wat is de meerwaarde voor de vrijescholen:

 • Met deze aanpak is een systematische en school afgestemd aanbod voor spelling en het eerste leesonderwijs eenvoudig te formuleren.
 • Hiermee is de didactiek meer geborgd, terwijl de pedagogische principes niet hoeven worden aangetast.
 • De aanpak zet in op het voorkomen van lees-en spelling problemen, in plaats van het herstellen.
 • De uitval op het gebied van spelling en lezen wordt verminderd.
 • De aanpak verhoogt het zelfvertrouwen van de kinderen.
 • Leerkrachten krijgen ondersteuning in de didactiek,
 • Er vindt nascholing plaats die ook doorwerkt in andere vakgebieden.

Op deze dag ga je oefenend aan de slag met dat wat er in het begin van de eerste klas wordt aangeboden. We leren hoe kinderen klankzuivere woorden het beste kunnen leren lezen en spellen.

Opbrengsten

Deze cursus vormt dag 1 van een tweedaagse cursus ZLKLS Basis. Samen met dag twee, Basis Niet  Klankzuiver, is het resultaat verbetering van de opbrengsten van het technisch lezen binnen de vrijescholen, door kennis van de didactiek rondom spelling onderwijs en technisch leesonderwijs, hulp bij verbetertrajecten, vergroten expertise leerkrachten, IB’ers en leesspecialisten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Leesvaardigheid
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Vakleerkracht
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies