Ouderbetrokkenheid

Beschrijving

Ouderbetrokkenheid is een onderwerp dat volop in de belangstelling staat. Iedereen vindt de samenwerking tussen (voor)scholen, leraren en ouders erg belangrijk. Terecht, want er bestaat een relatie tussen betrokken ouders en leerprestaties van kinderen.

Ouderbetrokkenheid is een van de belangrijkste pijlers van goed onderwijs. Het is een blijvend onderdeel van de integrale kwaliteitsaanpak van scholen in het primair en voorgezet onderwijs. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat kinderen hun talenten meer ontplooien, zich meer welbevinden en betere resultaten halen op school wanneer hun ouders en leraren meer samenwerken. Ook voor het gestalte geven aan de identiteit van de school is heldere communicatie met en betrokkenheid van ouders essentieel. Er is sprake van ouderbetrokkenheid als uit het gedrag van ouders blijkt dat ze zich medeverantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kinderen. Ouders tonen belangstelling voor hoe het op school gaat, ze scheppen voorwaarden voor het huiswerk maken en begeleiden hun kind daar zo nodig bij. Zij bezoeken ouderavonden en tonen respect voor de leraar en de school.

Driestar onderwijsadvies is een ExpertisePunt Ouderbetrokkenheid en wil met haar producten en diensten het partnerschap tussen ouders en scholen in opvoeding en onderwijs bevorderen. Zij wensen ervoor te zorgen dat ouderbetrokkenheid een integraal onderdeel is van het kwaliteitsbeleid van de school.

Driestar onderwijsadvies biedt verschillende trainingen en thema-avonden aan. De trainingen zijn bedoeld voor pedagogisch medewerkers en voor leraren in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs en worden op maat aangeboden. Daarnaast zijn er thematische bijeenkomsten en opvoedingskringen die bedoeld zijn voor ouders.  

Meer informatie
Extra informatie
  • Regio('s)
  • Landelijk
  • Specialisme
  • Schoolontwikkeling
  • Brede school
  • Opvoedondersteuning
Recensies