Training Taakspel

Prijs

Op aanvraag (maatwerk)

Punten

24 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Registratiecode

wK5AjvqTze

Beschrijving

Leerkrachten van basisschool trainen en toerusten voor:

 • het creëren een positief en veilig klassenklimaat
 • het stimuleren van taakgericht gedrag
 • het verminderen van risico van gedragsproblemen en pesten.

De leerkracht volgt 3 trainingen door gecertificeerde trainers van Bazalt. Er zijn specifieke eisen aan de trainers om gecertificeerd te blijven. Deze trainers bieden de training en invoering van Taakspel aan. Hiervoor komt de leerkracht 3x voor de training en wordt de leerkracht 10x op de werkplaats begeleid in zijn leerproces.

In de training komt niet alleen het kunnen spelen van Taakspel aan bod, maar ook de theoretische achtergrond ervan, wat de werkzame elementen zijn,  gedragsmanagement en het positief beïnvloeden van gedrag en  wat de achterliggende keuzes zijn geweest en een stuk effect onderzoek.

Vanaf bijeenkomst 2 en 3 is ook tijd ingelast voor uitwisselen van ervaringen om eigen leervragen te kunnen stellen en van elkaar te leren.

Het spel Taakspel kent een opbouw van een jaar. De invoering verloopt in drie fasen, van ieder ongeveer drie maanden. Bij iedere fase hoort een training of intervisie en er zijn klassenconsultaties door een gecertificeerde schoolbegeleider: De leerkracht wordt intensief in zijn/ haar eigen leerproces begeleid en vergroot zijn/ haar leerkrachtvaardigheden.

1. Invoeringsfase: de theorie en het spel wordt geïntroduceerd bij uw leerlingen, met behulp van uitgewerkte introductielessen. De leerkracht gaat het geleerde volgens een geleidelijke tijdsopbouw toepassen in niet al te moeilijke situaties.
2. Uitbreidingsfase: taakspel wordt steeds langer en in verschillende onderwijssituaties gespeeld.
3. Generalisatiefase: de leerkracht leert hoe hij/ zij de effecten van Taakspel in stand houdt en ook in andere situaties benut.

Over Taakspel
De Leerlingen spelen Taakspel in teams tijdens de reguliere lessen of activiteiten. De leerkracht bespreekt welke klassenregels er tijdens Taakspel gelden. De leerlingen - in teams - stimuleren elkaar om zich aan de regels te houden. Alleen dan komen ze in aanmerking voor de beloning, die zij van te voren met elkaar afspraken. Bijvoorbeeld een traktatie of een leuk spel. De leerkracht deelt tijdens het spelen van Taakspel alleen complimenten uit en negeert negatief gedrag. En dát verbetert de sfeer in de klas.

Opbrengsten

Onrustig en storend gedrag neemt af. De leerlingen en de leerkracht kunnen
efficiënter en taakgerichter werken.
Dit aanbod is op hbo-bachelor niveau omdat leerkrachten hierbij getraind worden in het toepassen van gedragstechnieken om  een positieve gedragscontrole op hun groep te bewerkstelligen.

Leerkrachten krijgen inzicht in hoe (on)gewenst gedrag (on)bedoeld in wordt bekrachtigd en in stand gehouden of uitgedoofd wordt, afhankelijk van de condities die eraan vooraf gaan en/ of consequenties die erop volgen.
De leerkrachtvaardigheden worden vergroot omdat de leerkracht getraind wordt volgens een duidelijk stappenplan.
Het spelen van Taakspel lokt uit dat leerkrachten duidelijke regels hanteren, gewenst gedrag gaan complimenteren en ongewenst gedrag negeren.
Er ontstaat meer structuur in de klas: de nadruk ligt op
het gewenste gedrag. Leerlingen krijgen positieve bekrachtiging hiervoor.
De leerlingen werken taakgerichter. Er ontstaan een leerklimaat waarin rust is en de leerlingen zich kunnen concentreren op de instructie en de taak die daarop volgt. 
De leerlingen leren in een groep verantwoordelijkheid dragen voor hun eigen gedrag.
Met Taakspel creëert de leerkracht een positief en veilig klassenklimaat en stimuleert hij/ zij taakgericht gedrag.
Het risico van gedragsproblemen en pesten neemt hierdoor af

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Zuid-Holland
 • Specialisme
 • Sociale competentie
 • Gedragsproblemen
 • Werkproces(sen)
 • Werken aan je ontwikkeling
 • Hanteren van afspraken met leerlingen
 • Inrichten en organiseren van de klas
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Speciaal onderwijs
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Een onderwijszorgprofiel opstellen
 • Ontwikkelen van een lerende organisatie/professionele cultuur
 • Planmatig werken
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Pedagogisch medewerker
Recensies