Leerlingzorg

Prijs

Op aanvraag

Duur

In overleg

Type

Leerlingenzorg

Beschrijving

Als schoolpsychologen van BVS-schooladvies willen we er zijn voor het kind en het kind vooruithelpen in zijn ontwikkeling.Soms lopen leerlingen vast en zijn er vragen over de (leer)ontwikkeling. De schoolpsychologen van BVS-schooladvies kunnen door middel van preventief meedenken en handelingsgericht werken, maar ook door het afnemen van psychologisch onderzoek als dat nodig is, zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van de leerling. We kijken daarbij altijd naar deze leerling, op deze school, bij deze leerkracht en bij deze ouders. We proberen antwoorden te geven op vragen naar oorzaak van bepaald gedrag en geven handvatten om het kind vooruit te helpen.

Het handelingsgericht werken of de handelingsgerichte procesdiagnostiek zijn middelen om te kijken naar wat het kind nodig heeft om tot ontwikkeling te komen, maar ook naar wat de leerkracht (groep-school) nodig heeft om dit mogelijk te maken.

Van licht naar intensief
We bekijken de vraag van de intern begeleider, leerkracht, ouder en het kind. Deze proberen we te vertalen naar ondersteuningsbehoeften voor de intern begeleider, leerkracht, ouder en het kind. Het kan zijn dat we beginnen met een gesprek met school en ouders en/of een observatie in de klas. Hier kunnen adviezen uit voortkomen waar school en ouders voorlopig mee verder kunnen. Mocht blijken dat dit onvoldoende is dan kunnen we bijvoorbeeld verdergaan met een onderzoek. We bieden verschillende ondersteuningsactiviteiten aan:
• De schoolpsycholoog als sparringpartner van de intern begeleider. Alle vragen die een IB’er heeft rond de zorg in de school kunnen dan besproken worden. Zo kan er bijvoorbeeld een afspraak gemaakt worden met de IB’er om de zorgleerlingen te bespreken. Vanuit het dossier en in gesprek met de IB’er wordt er gekeken wat het kind eventueel verder zou kunnen helpen en wat er nodig is voor dit specifieke kind en zijn ontwikkeling.
• Een observatie van de leerling in de klas. Daarna bespreekt de schoolpsycholoog de leerling met de leerkracht (en IB’er). De schoolpsycholoog kan tips geven voor dit specifieke kind op het gebied van leer- en/of gedragsproblemen. Observatie en gesprek met leerling en zo nodig kleine (didactische) testen. De ouders zijn hiervan op de hoogte en na observatie en gesprek met de leerling is er een adviesgesprek met ouders, leerkracht (en intern begeleider).
• Deelname van de schoolpsycholoog aan het ondersteuningsteam van de school ten aanzien van de zorgleerlingen of het zorgadviesteam. De schoolpsycholoog kent de vrijeschool en kan zo een bijdrage leveren en advies geven om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden in een vervolgtraject.
• Bemiddeling tussen ouders en leerkracht (IB’er) als de extra zorg niet het gewenste resultaat oplevert en de ouders of leerkracht niet tevreden zijn over het proces.
• Studie (mid)dagen verzorgen rond zorg op school of specifieke leer- en of ontwikkelingsstoornissen vanuit het antroposofisch mensbeeld. Te denken valt aan: Inhoudelijke thema’s zoals ADHD, Hoogbegaafdheid, Autisme verwante stoornissen e.d.
• Kinderbesprekingen bijwonen (afhankelijk van de vraag).
• Ondersteuning bij het invullen en maken van een format voor een praktisch en werkbaar OPP.
• Ondersteuning van de leerkracht en/of intern begeleider bij het opstellen van individuele- en groepshandelingsplannen.
• Lerarenspreekuur of telefonisch consult voor IB’er of klassenleerkracht.

Al deze informatie is ook te vinden in onze folder.

Ondersteuningspakketten
Rond deze werkzaamheden hebben wij een aanbod van ondersteuningspakketten. We hebben een drietal pakketten weten samen te stellen die voor uw school en het samenwerkingsverband zeer aantrekkelijk zijn en door de omvang door BVS-schooladvies te realiseren. De pakketten verschillen in omvang en tarief. Inhoudelijk kunnen ze dezelfde soort activiteiten omvatten. Zie hiervoor onze paginaOndersteuningspakketten. U krijgt dan een vaste schoolpsycholoog die verbonden is aan uw school. U kan uw vaste schoolpsycholoog altijd mailen of bellen als u een vraag heeft. Doordat er een vaste schoolpsycholoog aan uw school verbonden is, blijft snelle advisering en hulp gewaarborgd.

Particuliere aanvragen
Naast de vragen van school kunnen ook ouders bij ons een observatie, bemiddeling of onderzoek aanvragen. De kosten zijn dan voor de ouders. De ouders weten dan dat de schoolpsycholoog die verbonden is aan uw school, kennis heeft van de achtergronden van de vrije school pedagogiek. Ook hier staat het gehele kind centraal en niet alleen zijn of haar probleem. Voor meer informatie klik hier.

Opbrengsten

Aanvragen van het onderzoek
De interne begeleider vraagt het diagnostisch onderzoek namens de school aan. De IB'er coördineert de verdere afwikkeling (binnen de school en met de ouders) en is verantwoordelijk voor de continuïteit van het zorgproces rond het kind.

De ochtend van het onderzoek zelf
Een leerlingonderzoek neemt één ochtend in beslag. Het begint met de observatie van het kind tijdens het hoofdonderwijs in de klas. Daarna worden in een aparte ruimte individuele tests afgenomen. De ochtend wordt afgerond met een gesprek met alle betrokkenen (zonder het kind erbij). Na deze dag legt de onderzoeker zijn/haar bevindingen ook nog vast in een verslag dat de school en de ouders krijgen toegezonden.

Gesprek met ouders, leerkracht en intern begeleider
Het gesprek met ouders, intern begeleider en klassenleerkracht vindt plaats na een onderzoeksochtend. In dit gesprek wordt nog eens gericht naar extra informatie over het kind gevraagd. Zowel bij leerkracht als ouders. Beiden kunnen hun vragen over het kind nader toelichten.

Mondelinge uitslag en advisering
Na ieder onderzoek worden adviezen gegeven over de voortgang. De leerkracht krijgt didactische en pedagogische adviezen voor in de klas, zowel mondeling als op schrift. Het kan gaan om gerichte aanbevelingen voor de verschillende vakken, voor hulp binnen de klas en -indien van toepassing- voor de individuele hulp daarbuiten. De ouders krijgen adviezen voor thuis. Deze geven aan wat zij zelf kunnen doen om hun kind te helpen. Het weer goed laten functioneren van het kind staat bij al de adviezen voorop. De school kan geadviseerd worden over het maken van handelingsplannen. Als daar aanleiding voor is, worden ook gerichte therapieën aangeraden.

Schriftelijk verslag
De uitslag van het onderzoek wordt in een verslag beschreven, inclusief de resultaten op de testen. Het bevat de informatie die ook in het gesprek met betrokkenen is doorgenomen. Het verslag wordt naar de ouders en naar de school gestuurd.

Vervolgstappen
De IB'er is verantwoordelijk voor het vervolgproces en coördineert de vervolgstappen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Overijssel
 • Utrecht
 • Zeeland
 • Zuid-Holland
 • Landelijk
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Limburg
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • meer
 • Specialisme
 • Gedragsproblemen
 • Rekenen / dyscalculie
 • Zorgtoewijzing en indicatiestelling
 • Taal / dyslexie
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • Praktijkonderwijs
 • VMBO
 • MBO
 • meer
 • Ontwikkelproces(sen)
 • Omgaan met gedragsproblemen
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Ouder / verzorger
Recensies