Fonemisch bewustzijn - maatwerk

Prijs

Op aanvraag

Duur

1 ochtend

Punten

3 SBU

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld om kennis te maken met wat er in de kleutertijd voor het fonemisch bewustzijn zou kunnen worden aangeboden. En hoe dat het beste kan gebeuren, uitgaande van de principes waarin in de kleutertijd wordt geleerd, via nabootsing, herhaling en ritme. We bespreken met elkaar wat hiervan past binnen onze aanpak op de vrijescholen in de kleuterbouw en wat misschien in de eerste klas. En voor welke kinderen. We bespreken standaard aanbod van het fonemisch bewustzijn en aanbod voor risico kinderen.

Deze aanpak die is samengesteld door José Schraven is momenteel bezig met een opmars onder de vrijescholen. De aanpak sluit aan bij het vrijeschool onderwijs door onder meer de volgende uitgangspunten:

 • Leerkrachten ontwerpen hun onderwijs zelf
 • Kinderen krijgen de basisprincipes van het aanvankelijk lezen en schrijven klassikaal aangeboden
 • Er wordt gebruik gemaakt van een zo alzijdig mogelijke aanpak, motorisch, visueel, auditief
 • De aanpak sluit aan op vrijescholen die geen methode gebruiken, maar sluit ook aan bij scholen die een methode als achtergrond leidraad hanteren. Er is een eenvoudige manier om die afstemming zo goed mogelijk te laten verlopen.
 • Leerkrachten worden uitgedaagd na te denken over hun eigen handelen, zij stellen hun aanbod af op de leerlingen die ze in de klas hebben.

.
Wat is de meerwaarde voor de vrijescholen:

 • Met deze aanpak is een systematische en school afgestemd aanbod voor spelling en het eerste leesonderwijs eenvoudig te formuleren.
 • Hiermee is de didactiek meer geborgd, terwijl de pedagogische principes niet hoeven worden aangetast.
 • De aanpak zet in op het voorkomen van lees-en spelling problemen, in plaats van het herstellen.
 • De uitval op het gebied van spelling en lezen wordt verminderd.
 • De aanpak verhoogt het zelfvertrouwen van de kinderen.
 • Leerkrachten krijgen ondersteuning in de didactiek,
 • Er vindt nascholing plaats die ook doorwerkt in andere vakgebieden.

Opbrengsten

Verbetering van de opbrengsten van het technisch lezen binnen de vrijescholen, door kennis van de didactiek rondom spelling onderwijs en technisch leesonderwijs, hulp bij verbetertrajecten, vergroten expertise leerkrachten,  IB’ers en leesspecialisten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Landelijk
 • Specialisme
 • Beginnende geletterdheid
 • Sector(en)
 • PO (incl. SBO)
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Vakleerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies