Piramide

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Op veel peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en basisscholen die met Piramide werken, zijn na de trainingsperiode nieuwe leidsters / pedagogisch medewerksters / leerkrachten ingestroomd. Door deze mensen een intensieve training te laten volgen, blijft de expertise binnen de Piramide-locaties op peil. Of die expertise wordt verder uitgebouwd, omdat de deelnemers in de trainingen leren werken met de nieuwste materialen en de meest recente inzichten. 

Opbrengsten

Doel
In de training komen alle essentiële onderdelen van Piramide uitgebreid aan de orde. Na afloop van het trainingstraject moeten de volgende doelen gerealiseerd zijn. De deelnemers:
• Hebben kennis van de achtergronden en uitgangspunten van Piramide (basisconcepten van Piramide);
• Hebben kennis van de belangrijkste onderdelen van Piramide en kunnen er in de eigen groep mee werken (werken met projecten; tutoring; spel en spelverrijking; management van de groep / klas (optimale tijdsplanning van de verschillende onderdelen; werken met kleine kring / kleine groepen door zelfstandig werken (onderwijs) en optimale inzet van het aanwezige personeel (peuterspeelzalen en onderwijs); interactief voorlezen; werken met ontwikkelingsmaterialen);
• hebben inzicht verworven in de taalontwikkeling, de denkontwikkeling, de motorische ontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en kunnen deze gericht stimuleren. In het verlengde van de sociaal emotionele ontwikkeling gaan we ook in op het voorkomen van en omgaan met probleemgedrag;
• weten hoe ouderbetrokkenheid bij Piramide vormgegeven kan worden en kunnen die betrokkenheid in hun eigen groep vergroten;
• kunnen werken met de instrumenten voor observatie en toetsing van Piramide en weten hoe de overdracht van gegevens van peuterspeelzaal / kinderdagverblijf naar het basisonderwijs plaatsvindt / kan vinden;
• hebben inzicht in de uitgangspunten en de eisen die Piramide stelt aan de inrichting van de ruimte en kunnen de inrichting van de eigen ruimte op basis hiervan aanpassen;
• kunnen opbrengstgericht werken met Piramide. De deelnemers leren hoe ze de ontwikkelingsbehoeften van kinderen in beeld kunnen brengen en hoe ze projectactiviteiten zo kunnen selecteren en aanpassen dat ze optimaal aansluiten bij het niveau en de ontwikkelingsbehoeften van de kinderen in de eigen groep;
• kunnen de Piramide-activiteiten plannen en registreren van vanuit leerlijnen en tussendoelen, met name op terrein van taal en denken/rekenen als onderdeel van opbrengstgericht werken / werken met groepsplannen.

We behandelen de trainingsonderwerpen via een cyclus: tijdens de trainingsbijeenkomst krijgen de deelnemers informatie over het onderwerp en worden oefeningen / opdrachten uitgevoerd. Na de training voeren de deelnemers het betreffende onderdeel uit in hun groep en tijdens de volgende trainingsbijeenkomst worden ervaringen met de invoering van het onderwerp uitgewisseld en knelpunten besproken. Vervolgens wordt het onderdeel van Piramide ingevoerd in de groep. Deze cyclus levert op dat Piramide in stappen daadwerkelijk geïmplementeerd wordt tijdens het trainingstraject. Gevolg van deze cyclus is dat er telkens een periode van minimaal drie werkweken gepland wordt tussen trainingsbijeenkomsten.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Opleiden & professionaliseren
 • Beginnende geletterdheid
 • Sector(en)
 • VVE / Jonge kind
 • Doelgroep(en)
 • Pedagogisch medewerker
Recensies