Talentontwikkeling van (hoog-)begaafden: Meer dan uitdaging alleen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

“In 2015 hebben alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs hun excellente leerlingen (top 205) in beeld. Bovendien hebben ze een gerichte aanpak ontwikkeld voor deze groep leerlingen (maatwerk)en weten ze wat de zichtbare effecten zijn van deze aanpak (OGW). Als Nederland bij de internationale top wil blijven horen, zullen we ook alles uit de beste leerlingen moeten halen. Het scheppen van een sfeer op school waarin uitblinken mag, draagt daaraan bij”. (School aan Zet)

 • Wat laat je de goede leerlingen doen in de klas?
 • Welke doelen wil je met hen bereiken?
 • Wat voor soort werk kun je ze geven?
 • Wat hebben de leerlingen nodig om verder te komen?
 • Kan ik dat als leerkracht bieden?

Vaak bestaat het werk van hoogbegaafden uit extra uitdaging op bestaand werk. Dat is op zich een goede zaak. Het vergroot de motivatie van de leerling voor de school (of brengt die terug) en leert het kind te leren. Het biedt de uitdaging die de leerling zo broodnodig heeft.

Opbrengsten

Toch is er meer mogelijk. Wil het talent van een leerling zich verder ontwikkelen, dan is extra uitdaging alleen niet genoeg. IJsselgroep gaat in haar ondersteuning bij het onderwijs aan begaafde leerlingen verder dan het motiveren van leerlingen. Mogelijkheden liggen er onder andere op het terrein van:

 • Het leren denken en probleem oplossen.
 • Het ontwikkelen van interessegebieden (een passie).
 • Ontwikkeling op sociaal terrein.

Samen met de school en de leerling(en) wordt gezocht naar mogelijkheden om de leerling te bieden wat hij/zij nodig heeft. Daarbij komen ook zaken als een evenwichtige ontwikkeling van de persoon of het versneld behalen van de kerndoelen in beeld.

Voor de leerkracht zijn begaafde leerlingen soms een dilemma. Ook daarvoor is aandacht. Competente leerlingen zijn goed voor het competentiegevoel van leerkrachten. Werken met begaafde leerlingen is leuk, de leerkracht mag dat vinden zonder schuldgevoel. Net als uitblinken mag. Juist met begaafde leerlingen kan heel goed worden gesproken over de te bereiken doelen. De leerkracht geniet van het wonder van de grote capaciteiten. Hij is de onmisbare coach van de talentontwikkeling voor onze maatschappij. De steunbeer van de toekomst.

Ons aanbod

Signalering en voorlichting
IJsselgroep biedt een gratis scan om uw hoogbegaafde leerlingen in kaart te brengen en geeft graag informatie over meer- en hoogbegaafden voor samenwerkingsverbanden, schoolteams, directeuren, intern begeleiders en ouders.

Consultaties rond individuele leerlingen voor leerkrachten en ouders
IJsselgroep geeft advies over vragen als: Is dit kind misschien hoogbegaafd? Hoe kunnen we haar motiveren? Welk programma heeft hij nodig? Heeft hij ADHD of is het gewoon het drukke gedrag dat vaker met hoogbegaafdheid gepaard gaat?

Begeleiding van schoolteams bij het onderwijs aan meerbegaafden in de groep
IJsselgroep adviseert scholen over de onderwijsbehoeften van begaafden. Welke leermiddelen zijn er? Wat doen we met onderpresteerders? Bijeenkomsten worden naar behoefte ingevuld.

Begeleiding bij de opzet van een plusgroep op school- en bovenschools niveau
IJsselgroep helpt bij het opzetten en inrichten van een eigen plusgroep of verrijkingsklas voor scholen of samenwerkingsverbanden.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Flevoland
 • Drenthe
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Onderwijsbegeleiding (hoog)begaafden
 • Signaleringssystemen hoogbegaafdheid
 • Talentontwikkeling
 • Sector(en)
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • VMBO
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
 • Pedagogisch medewerker
Recensies