Werken met groepsplannen

Type

Training / workshop / opleiding

Beschrijving

Door de groei van het aantal individuele handelingsplannen, hebben leerkrachten het gevoel dat ze (te) veel ballen tegelijk in de lucht moeten houden. De invoering van passend onderwijs maakt het nodig om voldoende differentiatie aan te kunnen bieden, zonder dat de leerkracht richting en doel uit het oog verliest. Werken met groepsplannen maakt dat mogelijk. Het biedt de structuur om de kernvakken zo te geven dat alle leerlingen hun leerdoelen kunnen halen.

Hart van het lesgeven
Werken met groepsplannen raakt het hart van het lesgeven. Effectieve instructie en klassenmanagement worden ingezet om in de onderwijsbehoeften van alle leerlingen te voorzien. Het bereiken van leerdoelen staat centraal, niet het doorwerken van de methode. Hiertoe stellen leerkrachten drie keer per jaar op grond van toets- en observatiegegevens een groepsplan op voor lezen, taal en rekenen.
 
Op basis van onderwijsbehoeften deelt de leerkracht zijn groep in, meestal in een basisgroep en twee subgroepen: één voor zwak- en één voor goedpresteerders. In het groepsplan worden doelen helder geformuleerd. Belangrijk is dat hij hierbij ook aangeeft hoe die doelen gerealiseerd worden: aanpak, tijd, instrumenten, ed. Hiermee kunnen de meeste individuele handelingsplannen vervallen.
 
Uitgangspunten
Om met groepsplannen te kunnen werken, dienen scholen een aantal uitgangspunten te onderschrijven:

 • Handelingsgericht werken: werken volgens een heldere cyclus van plannen, uitvoeren en evalueren. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van het kind en positieve factoren in de omgeving.
 • Denken vanuit onderwijsbehoeften: niet denken in belemmeringen, maar in mogelijkheden om die belemmeringen te omzeilen.
 • Pro-actief denken en handelen: het voorkomen van achterstanden en inspelen op cruciale leermomenten.
 • Kennis van leerlijnen: leraren moeten de leerlijn in de methode kennen en keuzes kunnen maken om leerlingen in staat te stellen leerdoelen te halen.
 • Klassenmanagement: effectieve instructie en extra leertijd nodig om te voorzien in onderwijsbehoeften, doen een beroep op de klassenmanagementvaardigheden van de leerkracht.


Rol van de intern begeleider
De ib’er speelt een belangrijke rol in het werken met groepsplannen. Hij bespreekt de plannen met leerkrachten, observeert in de klas en voert leerlingbesprekingen met leerkrachten. Bij de invoering van groepsplannen, werkt de begeleider van IJsselgroep daarom nauw met de ib’er samen. Hij voert de eerste interventies uit en draagt deze geleidelijk aan de ib’er over. Zo kan hij zich zijn nieuwe rol stap voor stap eigen maken.

Opbrengsten

De invoering van werken met groepsplannen vraagt tijd. Het is een meerjarenproject. We beginnen daarom graag met een gedegen kennismaking. Zo weet het team waaraan het begint en wat het kan verwachten.
 
Als een school handelingsgericht gaat werken en groepsplannen invoert, is het belangrijk dat dit vanaf het begin goed gebeurt. IJsselgroep heeft een vragenlijst ontwikkeld, die scholen een goed beeld geeft van hun beginsituatie: sterke en zwakke punten die van belang zijn bij de invoering van groepsplannen. Op basis hiervan besluiten directeur, ib’er en begeleider van IJsselgroep of direct met de invoering wordt begonnen of dat beter eerst aan een aantal voorwaarden moet worden gewerkt.
 
Veel scholen kiezen ervoor om per jaar een basisvak in groepsplannen om te zetten. De meeste scholen zijn zo drie tot vier jaar bezig met de invoering. Het eerste jaar vraagt het traject veel tijd van alle betrokkenen. IJsselgroep biedt diverse werkvormen ter ondersteuning aan, zoals studiedagen, teambijeenkomsten, groepsbesprekingen, klassenconsultatie en coaching.

Het werken met groepsplannen biedt de leerkracht een aantal vaardigheden om de kwaliteit van zijn lesgeven te vergroten.

 • Hij heeft de leerlijn van een vak duidelijk voor ogen en weet wat verschillende leerlingen moeten leren. Ook kent hij de hobbels in een methode en hij weet hoe die kunnen worden genomen.
 • Hij kan klassenmanagement effectief inzetten om doelen te bereiken.
 • Hij weet wat bepaalde leerlingen extra nodig hebben en hoe hij dat kan bieden.
 • Hij kan goed met ouders en leerlingen communiceren.
 • Hij evalueert opbrengsten, reflecteert op zijn handelen en kan deze informatie verwerken in nieuwe groepsplannen.

Meer informatie
Extra informatie
 • Regio('s)
 • Drenthe
 • Flevoland
 • Friesland
 • Gelderland
 • Groningen
 • Overijssel
 • Utrecht
 • meer
 • Specialisme
 • Procesbegeleiding
 • Toetsing / Analyse
 • Groepsplannen
 • Doorlopende leerlijnen
 • Handelingsgericht werken (HGW)
 • Sector(en)
 • VMBO
 • Praktijkonderwijs
 • MBO
 • PO (incl. SBO)
 • Havo
 • Vwo/gymnasium/atheneum
 • meer
 • Doelgroep(en)
 • Leerkracht
 • Intern begeleider / remedial teacher
Recensies