Over EDventure

EDventure is de branchevereniging van onderwijsadviesbureaus in Nederland. De leden werken binnen het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en in de Jeugdzorg en zijn actief op pedagogisch, didactisch, vakinhoudelijk, psychologisch, schoolorganisatorisch en veranderingskundig terrein. Gemeenten, provincies, bedrijven en kinderdagverblijven zijn een van de vele opdrachtgevers. Het optimaliseren van onderwijskansen voor kinderen, het leveren van hoge kwaliteit en het uitwisselen van best practises staan o.a. hoog op de agenda van de leden. Begin 2012 zijn 24 onderwijsadviesbureaus aangesloten bij EDventure; met in totaal zo’n 2.500 adviseurs is er sprake van een landelijk dekkend netwerk.

Onderwijsadvies

Onderwijs en andere vormen van educatie blijven voortdurend in ontwikkeling. Scholen en instellingen hebben daarbij behoefte aan externe ondersteuning. Deze advisering wordt gegeven door adviseurs van onderwijsadviesbureaus in Nederland. Het gaat om advisering bijvoorbeeld op het gebied van ICT en onderwijs, kwaliteitszorg in het onderwijs, onderwijskansen, omgaan met verschillen en integraal personeelsbeleid. Alle scholen kunnen begeleiding krijgen van een onderwijsadviesbureau. Er wordt begeleiding geboden aan het totale onderwijsveld: de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Missie EDventure

EDventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus. Zij versterkt de positie van de onderwijsadviesbureaus en ondersteunt hen bij de realisatie van hun doelstelling. Deze doelstelling is integrale onderwijsadvisering en heeft betrekking op onderwijsontwikkeling, schoolontwikkeling, onderwijs aan kinderen met problemen, leermiddelenadvies en advies aan gemeenten en besturen.

Kerntaken en -activiteiten EDventure

1. EDventure behartigt de belangen inzake de wet- en regelgeving, infrastructuur en financiering van de educatieve dienstverlening.
2. EDventure borgt en stimuleert de kwaliteit van de onderwijsadviesbureaus.
3. De bekendheid van educatieve dienstverlening als merknaam voor aanbieders van educatieve dienstverlening zal worden uitgedragen.
4. De inhoudelijke krachtenbundeling zal worden versterkt.

Meer informatie op www.edventure.nu